بیمه های طرف قرارداد

ریاست ( دکتر علی ارشادی ) ( دکترا شیمی)

مدیرداخلی ( عباس معتمدی)

معاونت درمان ( خانم دکتر زنگل گیاه) ( متخصص داخلی)

سوپروایزر آموزشی ( نرگس هاشمی)

مدیر پرستاری  ( اسماعیل هادی) 

ایمنی بیمار بیمارستان :  (خانم دکتر زنگل گیاه)

بهبود کیفیت و اعتبار بخشی ( محمدرضا توکلی)

امور اداری و صندق دار ( علیرضا صادقی)

امور مالی ( احمدرضا نیکبخت)

فناوری اطلاعات و مسئول HIS ( حسین نظام زاده ، راضیه عباسی)

تجهیزات پزشکی ( بهاره امامی)

بهداشت محیط و مددکاری ( سیده زهرا بنی هاشمی)

بهداشت حرفه ای ( فاطمه زهرا داستانپور)

مدارک پزشکی و پذیرش بستری ( شهربانو عرب مومنی)